-10%
figure-139975_01.jpg
figure-139975_01.jpg
figure-139975_03.jpg
figure-139975_04.jpg
figure-139975_05.jpg
figure-139975_06.jpg
figure-139975_07.jpg
figure-139975_08.jpg
figure-139975_09.jpg
figure-139975_10.jpg
figure-139975_02.jpg

Original Character — Haiiro no Kotori no Ko Maid Sugata

11 178 

Высота: 150 мм.
Масштаб: 1/6

Категория: